:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเชษฐา ศรีปิดตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 098-9163554
นางศรีสุดา เวียงสิงห์กอ
พยาบาลวิชาชีพ
นางวันวิสาข์ สมรูป
พยาบาลวิชาชีพ
นางศิริพร คำภาค
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุชาติ คำคูณ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายบุญหนา เสนสาย
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
-ว่าง-
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
นายสมปอง สิงโต
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
-ว่าง-
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
-ว่าง-
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
นายวิชัย สิงห์ขอน
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
นายอุดร อารีย์สนั่น
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
นายเฉลียว นามขัน
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
นายขวัญใจ รัชโด
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
นายสุพรรณ ยมโคตร
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
นางสุพัตรา ชัยโก
คนงานกวาดขยะ
-ว่าง-
คนงานกวาดขยะ
นายสมหมาย ปุริสาร
คนงานกวาดขยะ
นายยงยุทธ โนนทราย
คนงานดูดสิ่งปฏิกูล
-ว่าง-
คนงานดูดสิ่งปฏิกูล
นางสมพร สมสาย
จ้างเหมาทั่วไป
นางสาวทองสร สังกาวิล
จ้างเหมาทั่วไป