:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวกานต์ธีรา นาบง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 086-2403710
นางสาวภรพิมล เพียดสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ