:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกชินกร เกรียงไกร
ปลัดเทศบาล
โทร 093-05733535
จ่าเอกสุรสิทธิ์ พิมพ์สวัสดิ์
รองปลัดเทศบาล
โทร 083-3459324
พันจ่าเอกนพดล ไชยกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 094-2917129
นางบุบผา แสวงผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 084-6038252
นายสนิทวงค์ สิทธิ์เชียงพิณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 089-6239557
นางจารนัย ทวีไทย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 080-1899989
นายเชษฐา ศรีปิดตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 098-9163554
นางสาวกานต์ธีรา นาบง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 086-2403710
นายสุวัตชัย ชื่นชม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 096-803417