:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลภูผาแดง
      “ เป็นอยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมร่วมพิทักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ำหน้าการศึกษา เทศบาลเน้นพัฒนา ชาวประชาล้วนร่วมใจ ”
     
      เป็นอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การอยู่ดีกินดี สามารถพึงพาตนเองได้ มีการผลิตที่เพียงพอต่อการดำรงตน พอประมาณ ไม่ก่อภาระหนี้สิน มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี เจริญรอยตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      เคียงคู่ภูมิปัญญา หมายถึง การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มาเป็นการสานต่อเพื่อการคงอยู่ รวมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่เลือนหายไปกับคนรุ่นหลัง เช่นการทอผ้าไหม การทำเครื่องจักสาน และอุปกรณ์ในการยังชีพ เป็นต้น

      สาธารณูปโภคพร้อม หมายถึง การสร้างระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้มีอย่างครบครันและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสร้างระบบสาธารณูปโภคในขั้นสูงในอนาคตให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้ ตลอดจนติดตามซ่อมแซมดูแลส่วนที่ชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

      สิ่งแวดล้อมร่วมพิทักษ์ หมายถึง การปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในชุมชนของตนเอง รวมทั้ง การฟื้นฟูให้เกิดความสมดุล เช่นการปลูกป่าทดแทน การปล่อยสัตว์ลงแหล่งน้ำ การรักษาผิวหน้าดิน และการทำการเกษตรปลอดสารพิษ

       อนุรักษ์วัฒนธรรม หมายถึง การดำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่มีในท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน

       ก้าวล้ำหน้าการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมการศึกษาให้มีความเสมอภาคกับชุมชนเมือง ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านวิชาการ ปรับปรุงสื่อการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัย และมีบุคลากรทางการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสถานศึกษาที่อย่างเพียงพอ สามารถรองรับการขยายตัวและความต้องการทางการศึกษาของชุมชนได้

       เทศบาลเน้นพัฒนา หมายถึง การยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการสานสมดุลเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่า การทำงานร่วมกับชุมชนต้องเข้าถึงและเข้าใจจึงจะได้ใจจากคนในชุมชนคืนมา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนควบคู่กันไปด้วยการพัฒนาจึงจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

       ชาวประชาล้วนร่วมใจ หมายถึง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกับเทศบาลได้ โดยยึดมั่นแนวคิดที่ว่าคนในชุมชนเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นการร่วมมือจากคนในชุมชนจะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของทางเทศบาลเป็นไปโดยง่ายและรวดเร็ว