:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลภูผาแดง อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ อยู่ห่างจากอำเภอหนองวัวซอ ประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระยะทางจากเทศบาล - จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง ตัดผ่านเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก
              
เนื้อที่
     เทศบาลตำบลภูผาแดง มีพื้นที่ทั้งหมด 7.92 ตารางกิโลเมตร  
        
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
     เทศบาลตำบลภูผาแดง มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน โดยมีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร ส่วนสภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด เนื่องจากอยู่ใกล้ภูเขา และในฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ ทำให้ฝนตกชุกหนาแน่นพอสมควร
                 
อาณาเขต

     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ หมู่บ้านโนนสำราญ
เทศบาลตำบลโนนหวาย หมู่บ้านโคกหนองแซงและหมู่บ้านเสาเล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อและติดเขตป่าสงวน
เทศบาลตำบลโนนหวาย หมู่บ้านหนองเม็กและหมู่บ้านทุ่งห้วยทราย


จำนวนหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ดังนี้

     ตำบลหนองอ้อ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
          1. บ้านหนองอ้อใต้
          2. บ้านหนองอ้อ
          3. บ้านศรีชมชื่น
          4. บ้านหนองสวรรค์
     ตำบลโนนหวาย ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ
          1. บ้านโนนหวาย
          2. บ้านพังคี
          3. บ้านโนนหวายใต้
          4. บ้านศรีสว่างอารมณ์
          5. บ้านโนนนาคำ

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9