:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

 

การบริการพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง
     เทศบาลตำบลภูผาแดง มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง ตัดผ่านเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ระยะทางจากเทศบาล – จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร  
                 
การไฟฟ้า ประปา
     เทศบาลตำบลภูผาแดง มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง ปริมาณน้ำสะอาดเพียงพอและทั่วถึงในเขตเทศบาลทั้งหมด
                
การสื่อสาร การโทรคมนาคม
     1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
     2. องค์การโทรศัพท์  สาขาหนองวัวซอ 1 แห่ง
                 
การใช้ที่ดิน
     การใช้ที่ดิน มีลักษณะการขยายตัวของที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่จะอยู่สองข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง ส่วนที่ราบลุ่มจะใช้ประกอบการเกษตรประเภทต่าง ๆ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ การใช้ประโยชน์ในที่ดินยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการทำการเกษตรเพียงฤดูกาลเดียวและการใช้สารเคมีช่วยในการผลิต ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น