Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นายเชษฐา ศรีปิดตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นางศรีสุดา เวียงสิงห์กอ
พยาบาลวิชาชีพ
Responsive image
Responsive image
นางวันวิสาข์ สมรูป
พยาบาลวิชาชีพ
Responsive image
-
คนงานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ
Responsive image
นางศิริพร คำภาค
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายสุชาติ คำคูณ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายบุญหนา เสนสาย
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายอภิชาติ ตุระธรรม
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายสมปอง สิงโต
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายอนุวัฒน์ กฤษคม
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
-
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
-
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายวิชัย สิงห์ขอน
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายอุดร อารีย์สนั่น
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายเฉลียว นามขัน
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายขวัญใจ รัชโด
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายสุพรรณ ยมโคตร
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นางสุพัตรา ชัยโก
คนงานกวาดขยะ
Responsive image
-
คนงานกวาดขยะ
Responsive image
นายสมหมาย ปุริสาร
คนงานกวาดขยะ
Responsive image
นายยงยุทธ โนนทราย
คนงานดูดสิ่งปฏิกูล
Responsive image
-
คนงานดูดสิ่งปฏิกูล
Responsive image
นางสมพร สมสาย
จ้างเหมาทั่วไป
Responsive image
น.ส.ทองสร สังกาวิล
จ้างเหมาทั่วไป

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th