Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายเดชา ศรีปิดตา
หัวหน้ากองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวพรวณี ตุระธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางวีรยา สาระกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางยี่สุ่น พิลาวัลย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางดรุณี ดวงตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสอน อุ้มบุญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวรุ่งทิวา เมยมงคล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางมุฑิตา โมรา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางประนอม พวงทวี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสิริวิมล หมอยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอัมพร พิมพ์สุด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางพัชราภรณ์ ชินคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวชลดา ทุมโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสิริรัตน์ บุตตะโยธี
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวยุวธิดา ทองน้อย
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายประมวล ปทุมรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอาทิตย์ นามบุตร
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางจารวี โนนทราย
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางวิไลวรรณ คำคูณ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวนรินทร์ แก้ววรรณา
คนงานทำความสะอาด
Responsive image
นายเรืองยศ อุทัยชัย
คนงานดูแลสวน
Responsive image
นางสาวรุ้งลาวัลย์ มูลเมือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th