Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
 
 
 
   

 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
พันจ่าเอกชินกร เกรียงไกร
ปลัดเทศบาล 093-05733535
Responsive image
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกสุรสิทธิ์ พิมพ์สวัสดิ์
รองปลัดเทศบาล 083-3459324
Responsive image
Responsive image
นายวุฒิเดช นิราสคำ
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
พันจ่าเอกนพดล ไชยกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด 094-2917129
Responsive image
นางสาวชุตินธร บุตรโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นายขจรศักดิ์ อาริยะจารย์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาววัจนา พร้อมจิตต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
Responsive image
จ่าเอกกฤษณะ อุ่นแสง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสุพัฒ จันทรขันตี
เจ้าพนักงานงานทะเบียน
Responsive image
จ่าสิบโทศุภวุฒิ บุตรสีน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายอดุลย์ สุวรรณคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายภานุ จันทะไทย
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
Responsive image
นายบุญทัน โพธิ์กลาง
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายปริญญา บุญผา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายโชคชัย สาระกุล
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายหนูจันทร์ เพียดสิงห์
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายอัมพร อุส่าห์ดี
คนงานดับเพลิง
Responsive image
นายสมคิด สังรวมใจ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
Responsive image
นายอนุชา วุฒิศรี
คนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายประมวล คำกอดแก้ว
คนงานทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th