Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมขิด
Responsive image
"บ้านศรีชมชื่น เป็นหมู่บ้านสืบสานภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมขิด"
บ้านศรีชมชื่น เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้ามาเนิ่นนาน ในอดีตชาวบ้านจะทำอาชีพเกษตร หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วผู้ชาย
จะไปทำงานต่างจังหวัด ส่วนผู้หญิงและผู้เฒ่าจะอยู่บ้านทำการทอผ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน สมัยก่อนปลูกฝ้ายเอง
ทำผ้าถุงเอง และเลี้ยงหม่อนไหมไปด้วย การทอผ้าขิดเป็นความคิดมาตั้งแต่โบราณ เมื่อก่อนทอเป็นผ้าขิดฝ้าย นำมาเย็บ หมอนขิด
เมื่อปี พ.ศ. 2525 หมู่บ้านได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล
วงและได้มีโอกาสทูลเกล้าฯถวายหมอนขิดแด่พระองค์ท่าน เมื่อพระองค์ท่านทรงรับหมอนขิดนั้นแล้ว ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 6,000 บาท สำหรับการเลี้ยงหม่อนไหม ปัจจุบันบ้านครีชมชื่นได้ริบการจัดตั้งเป็นศูนย์การแสดง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมขิด ของจังหวัดอุดรธานี
         
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565