Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565
Responsive image
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลภูผาแดงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่
#กิจกรรมในโครงการ 1.ประชุมปรึกษา แผนการดำเนินงานและมอบเคมีกำจัดลูกน้ำ (ทรายอะเบท)
2. ออกสำรวจ และ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายในชุมชนโดยมี อสม.ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ตลอดระยะเวลา 4 เดือน คือเดือน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ 2565
#เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
         
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565