Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำร้องทั่วไป


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ข้อมูลพื้นฐาน
       - 01 โครงสร้าง 
       - 02 ข้อมูลผู้บริหาร 
       - 03 อำนาจหน้าที่  
       - 04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
       - 05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
       - 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การประชาสัมพันธ์
       - 07 ข่าวประชาสัมพันธ์   http://www.phuphadang.go.th/index.php (อยู่หน้าเว็บ)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       - 08 Q&A กระดานสนทนา Q&A
 
                         
 สามารถเข้าจากหน้าเว็บ
       - 09 Social Network   ช่องทางติดต่อเทศบาล facebook/email/เบอร์โทร 
                                                ช่องทางการเขียนคำร้องออนไลน์ เช่น ขอถังขยะ
                                                Facebook เทศบาล (อยู่หน้าเว็บไซต์)

การดำเนินงาน
       - 010 แผนดำเนินงานประจำปี
       - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
       - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
       - 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
               ⇒
คู่มือนิติกรเทศบาลตำบลภูผาแดง
การให้บริการ
       - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       - 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
      - 017 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
       - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
                  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1)
                  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2)

       - 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างลำห้วยหลวง บ้านโนนนาคำ หมู่ 9
                 
⇒ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองลุมพุก-ห้วยโพนเพ็ก บ้านชมชื่น หมู่ 3
             
   ⇒ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลู่ทางเดินเท้า คสล.รอบหนองแวงอึมครึม บ้านโนนหวายใต้
       - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
       - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       - 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

               ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล
                   ⇒ ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลภูผาแดง
                   ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลภูผาแดง
                  ⇒ ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลภูผาแดง
                   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
       - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       - 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         
   ช่องทางติดต่อผู้บริหาร (สายตรง)
       - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       - 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
              
 การจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อรับฟังและแก้ปัญหา เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       - 034 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         ⇒ การเข้าประชุมร่วมกับอำเภอเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรของชาวบ้าน

          โครงการสร้างบ้านให้ประชาชน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
       - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
       - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
        -041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริจภายในหน่วยงาน
       - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
              
 บันทึกเสนอวิเคราะห์ผล ITA
              ⇒ อกสารแนบบันทึกเสนอวิเคราะห์ผล
       - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
         
   รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 
เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th