Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service

  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน
ผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำร้องทั่วไป


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ข้อมูลพื้นฐาน
       - O1 โครงสร้าง 
       - O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
       - O3 อำนาจหน้าที่  
       - O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
       - O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
       - O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       - O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
       - O8 Q&A

       O9 Social Network 
        - O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารงาน
       - O11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       - O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
       - O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

       - O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
               คู่มือการทำบัตรประจำตัวข้าราชการเทศบาลตำบลภูผาแดง
               คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูผาแดง
               คู่มือการแต่งกายข้าราชการเทศบาลตำบลภูผาแดง
               คู่มือการเขียนหนังสือราชการเทศบาลตำบลภูผาแดง
               คู่มือนิติกรเทศบาลตำบลภูผาแดง
       - O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       - O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       - O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
       - O18 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
       - O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
       - O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       - O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
       - O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       - O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
       - O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       - O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
               หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
               หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลภูผาแดง
               หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร เทศบาลตำบลภูผาแดง
               หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลภูผาแดง
               หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เทศบาลตำบลภูผาแดง
               หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
               หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2 )
               หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานเทศบาลครูสายงานการสอน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562
               หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานเทศบาลครูสายงานการสอน และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
               ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
               ประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
       - O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
       - O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       - O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       - O29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       - O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
       - O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
       - O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
       - O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

       - O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
       - O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       - O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
       - O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
       - O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
               ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
               ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
               ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
       - O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม 
               คำสั่งเทศบาลตำบลภูผาแดง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม

             
 แนวทางปฏิบัติตน ตามข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลภูผาแดง (Do’s & Don’ts) 
               ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลภูผาแดง
               กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปี พ.ศ.2566
       - 
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       - O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       - O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th