Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา คือ
          1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหนทาง ทางระบายน้ำ
          1.2 ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
          1.3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ
          1.4 จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค
          1.5 การวางผังเมือง

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา คือ
          2.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          2.2 การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
          2.3 การสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
          2.4 การพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน
          2.5 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
          2.6 การส่งเสริมสินค้า OTOP
          2.7 การส่งเสริมการลงทุน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา คือ
          3.1 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          3.2 ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
          3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          3.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
          3.5 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก คนชรา
          3.6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยอยู่อย่างอบอุ่น

4. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค
     ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา คือ
          4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
          4.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          4.3 การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชน สถานที่

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา คือ
          5.1 การจัดระบบระบายน้ำทิ้งจากชุมชน
          5.2 การรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง
          5.3 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
          5.4 การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม
          5.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ
          5.6 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
     ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา คือ
          6.1 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด
          6.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
          6.3 การส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
          6.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ
     ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา คือ
          7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
          7.2 การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการบริการประชาชน
          7.3 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
          7.4 การพัฒนารายได้
          7.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารราชการ


เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th