Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลภูผาแดง
      “ เป็นอยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมร่วมพิทักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ำหน้าการศึกษา เทศบาลเน้นพัฒนา ชาวประชาล้วนร่วมใจ ”
     
      เป็นอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การอยู่ดีกินดี สามารถพึงพาตนเองได้ มีการผลิตที่เพียงพอต่อการดำรงตน พอประมาณ ไม่ก่อภาระหนี้สิน มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี เจริญ
รอยตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      เคียงคู่ภูมิปัญญา หมายถึง การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มาเป็นการสานต่อเพื่อการคงอยู่ รวมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่เลือน
หายไปกับคนรุ่นหลัง เช่นการทอผ้าไหม การทำเครื่องจักสาน และอุปกรณ์ในการยังชีพ เป็นต้น

      สาธารณูปโภคพร้อม หมายถึง การสร้างระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้มีอย่างครบครันและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสร้างระบบสาธารณูปโภคในขั้นสูงในอนาคตให้
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้ ตลอดจนติดตามซ่อมแซมดูแลส่วนที่ชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

      สิ่งแวดล้อมร่วมพิทักษ์ หมายถึง การปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในชุมชนของตนเอง รวมทั้ง การฟื้นฟูให้เกิดความสมดุล 
เช่นการปลูกป่าทดแทน การปล่อยสัตว์ลงแหล่งน้ำ การรักษาผิวหน้าดิน และการทำการเกษตรปลอดสารพิษ

       อนุรักษ์วัฒนธรรม หมายถึง การดำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่มีในท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคน
ในชุมชน

       ก้าวล้ำหน้าการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมการศึกษาให้มีความเสมอภาคกับชุมชนเมือง ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านวิชาการ ปรับปรุงสื่อการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัย 
และมีบุคลากรทางการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสถานศึกษาที่อย่างเพียงพอ สามารถรองรับการขยายตัวและความต้องการทางการศึกษาของชุมชนได้

       เทศบาลเน้นพัฒนา หมายถึง การยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการสานสมดุลเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่า การทำงาน
ร่วมกับชุมชนต้องเข้าถึงและเข้าใจจึงจะได้ใจจากคนในชุมชนคืนมา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนควบคู่กันไปด้วยการพัฒนาจึงจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

       ชาวประชาล้วนร่วมใจ หมายถึง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาร่วมกับเทศบาลได้ โดยยึดมั่นแนวคิดที่ว่าคนในชุมชนเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นการร่วมมือจากคนในชุมชนจะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของทางเทศบาลเป็นไปโดยง่ายและรวดเร็ว

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th