Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง
     เทศบาลตำบลภูผาแดง มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง ตัดผ่านเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ระยะทางจากเทศบาล – จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร  
                 
การไฟฟ้า ประปา
     เทศบาลตำบลภูผาแดง มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง ปริมาณน้ำสะอาดเพียงพอและทั่วถึงในเขตเทศบาลทั้งหมด
                
การสื่อสาร การโทรคมนาคม
     1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
     2. องค์การโทรศัพท์  สาขาหนองวัวซอ 1 แห่ง
                 
การใช้ที่ดิน
     การใช้ที่ดิน มีลักษณะการขยายตัวของที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่จะอยู่สองข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2315 สายหนองวัวซอ – อูบมุง ส่วนที่ราบลุ่มจะใช้ประกอบการเกษตรประเภทต่าง ๆ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ การใช้ประโยชน์ในที่ดินยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการทำการเกษตรเพียงฤดูกาลเดียวและการใช้สารเคมีช่วยในการผลิต ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น


เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th