Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์
     - เกษตรกรรม
     - รับจ้าง
     - เลี้ยงสัตว์ ประมง
     - ธุรกิจ ค้าขายและอื่น ๆ
ประมาณ 55%
ประมาณ 25%
ประมาณ 10%
ประมาณ 10%
       
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนด้านการอุตสาหกรรมก็จะมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรือน รายได้เฉลี่ย 54,696 บาท/คน/ปี
                 
การเกษตรกรรม
     สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลภูผาแดง มีลักษณะเป็นชุมชนศูนย์กลางบริการทางการเกษตรกรรม ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ไม้ผลบางชนิด การปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงควบคู่ไปกับการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน
                  
การพาณิชยกรรมและบริการ
     จำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ มีดังนี้
     1. ตลาดสด
     2. สถานีบริการน้ำมัน
     3. ร้านค้าทั่วไป
     4. ร้านอาหาร
     5. อู่ซ่อมรถ
     6. ร้านเสริมสวย
2 แห่ง
2 แห่ง
109 แห่ง
15 แห่ง
17 แห่ง
10 แห่ง
                   
การอุตสาหกรรม
     สำหรับการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดงเป็นอุสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรือน ได้แก่ โรงสีข้าวและทอผ้าไหมขิด


เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th