Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
 
 
 
   

 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     มีประชากรทั้งหมด 8,337 คน เป็นชาย 4,101 คน เป็นหญิง 4,236 คน จำนวนครัวเรือน 2,085 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,053 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 
2555 สำนักทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลภูผาแดง)
      จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง แยกตามเพศ และความหนาแน่นของครัวเรือน ดังนี้
ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1
2

3
4
5
6
7
8
9
บ้านหนองอ้อใต้ (ม.1)
บ้านหนองอ้อ (ม.2)
บ้านศรีชมชื่น (ม.3)
บ้านหนองสวรรค์ (ม.7)
บ้านโนนหวาย (ม.1)
บ้านพังคี (ม.2)
บ้านโนนหวายใต้ (ม.5)
บ้านศรีสว่างอารมณ์ (ม.8)
บ้านโนนนาคำ (ม.9)
594
324
689
417
428
605
357
325
362
578
302
718
453
442
618
360
369
396
1,172
626
1,407
870
870
1,223
717
694
758
258
163
328
220
208
332
249
149
178
  รวม 4,101 4,236 8,337 2,085
           
การศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.83% และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.11% ศาสนาซิกส์ 0.02% อื่น ๆ 0.04% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
     1. วัดรัตนาราม
     2. วัดป่าธรรมคุณวรจิตร
     3. วัดบ้านโนนหวาย
     4. วัดป่าพัฒนาธรรม
    
ประเพณีประจำท้องถิ่น
     ประเพณีประจำท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี เริ่มตั้งแต่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีแข่งเรือยาว เป็นต้น 
     
การศึกษา
     - โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม (มัธยม)
     - โรงเรียนบ้านหนองอ้อ (ประถม)
     - โรงเรียนบ้านโนนหวาย (ประถม)
     - โรงเรียนรัฐประชา 509 (ประถม)
     - ศูนย์เด็กเล็กวัดรัตนาราม
     - ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนหวาย
     - ศูนย์เด็กเล็กที่ถ่ายโอนจาก สปช.
     
ด้านกีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
     1. สนามกีฬาเอนกประสงค์   
     2. สนามฟุตบอล 
     3. สนามบาสเกตบอล
     4. สนามตะกร้อ
     5. ห้องสมุดประชาชน
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง


เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th