Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลภูผาแดง

     เทศบาลตำบลภูผาแดง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองอ้อ -โนนหวาย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2509 และ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542) เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ถนนสายอุดรธานี – อูบมุง ห่างจากที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอหนองวัวซอ ประมาณ 500 เมตร
เทศบาลตำบลภูผาแดง ได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลภูผาแดง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เพื่อความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th