Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
ข้อเสนอะแนะ ติชม
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลภูผาแดง

     เทศบาลตำบลภูผาแดง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองอ้อ -โนนหวาย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2509 และ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542) เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ถนนสายอุดรธานี – อูบมุง ห่างจากที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอหนองวัวซอ ประมาณ 500 เมตร
เทศบาลตำบลภูผาแดง ได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลภูผาแดง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เพื่อความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th