:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ประธานกลุ่มแม่บ้าน
นางสุรรณ์ รัตน์ถานู
กรรมการพัฒนาสตรีแม่บ้าน
โทร. 0989342025
นางลานี โสดาพรม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านศรีชมชื่น
โทร. 0847996983