:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายกฤษฎา ต่างประเทศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 หนองอ้อ
โทร. 081-4582301
นางสมภาร ผลภักดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 หนองอ้อ
โทร. 080-4074163
นายคำผิน รัตน์ถานู
กำนัน หมู่ที่3 หนองอ้อ
โทร. 084-5903115
นางเพ็ญศรี ศรีสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 หนองอ้อ
โทร. 061-2146755
นายบัวผัน ดาลม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 โนนหวาย
โทร. 065-3170394
นายสัมพันธ์ สร้างนอก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 โนนหวาย
โทร. 061-0526058
นายดุสิต อิ่มใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 โนนหวาย
โทร. 084-5100405
นางพันณิภา สมณะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 โนนหวาย
โทร. 080-7364960
นายสุรศักดิ์ โลดโผล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 โนนหวาย
โทร. 082-7092505