:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ข้อมูลผู้บริหาร
นายอุทัย บัวใหญ่รักษา
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง
โทร 089-5753204
จ่าอากาศเอกสมยศ วงศ์ไชย
รองนายกเทศมนตรี
โทร 085-0131731
นายปฐมพร ชื่นชม
รองนายกเทศมนตรี
โทร 084-79554003
นายประสิทธิ์ ภูมิโยชน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 065-1165354
นายเถลิงศักดิ์ แสวงศรี
เลขานุการนายก
โทร 099-2041094