:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

กองการศึกษา
นางจารนัย ทวีไทย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 080-1899989
นางสาวหรรษา ตุ้มวารีย์
นักวิชาการศึกษา
นางวีรยา สาระกุล
ครู
นางดรุณี ดวงตา
ครู
นางสอน อุ้มบุญ
ครู
นางสาวรุ่งทิวา เมยมงคล
ครู
นางมุฑิตา โมรา
ครู
นางประนอม พวงทวี
ครู
นางสิริวิมล หมอยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัมพร พิมพ์สุด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพัชราภรณ์ ชินคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริรัตน์ บุตตะโยธี
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายประมวล ปทุมรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายอาทิตย์ นามบุตร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรุ้งลาวัลย์ มูลเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ