:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

กองคลัง
นางบุบผา แสวงผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 084-6038252
นางสาวกิรณา ภายศรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสุกัญญา สุราชวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอรทัย ยอดคีรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุพัตรา คงประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธิดารัตน์ โพธิกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้