:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญมา ทอนวงศ์ยา
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูผาแดง
โทร. 095-5081089
นางกานต์วิชญา ทองมี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลภูผาแดง
โทร. 087-7728852
นายแบน สุวรรณ์สนธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 083-2887536
นายสุรสีห์ สุภา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 088-6232028
นายสิทธ์ รวมธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 094-2806324
นายแดง ถาวันจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 087-2275721
นายมานิต จันทะนาม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 087-7895659
นางสุวรรณี รัตน์ถานู
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 098-9342025
นายปัญญา กุลีหน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 063-3507551
นายสุขสันต์ ธุยาธิโก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 089-5751089
นายสิงขร พิมพ์ภูลาด
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 086-8558146
นายประไพร โกรธา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 0850023033