:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ประวัติเทศบาลตำบลภูผาแดง


     เทศบาลตำบลภูผาแดง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองอ้อ -โนนหวาย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2509 และ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542) เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ถนนสายอุดรธานี – อูบมุง ห่างจากที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอหนองวัวซอ ประมาณ 500 เมตร
เทศบาลตำบลภูผาแดง ได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลภูผาแดง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เพื่อความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล