:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

สภาพสังคม

 

ประชากร
     มีประชากรทั้งหมด 8, 086 คน เป็นชาย 3,944 คน เป็นหญิง 4,142คน จำนวนครัวเรือน 2,375ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565 สำนักทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลภูผาแดง)
      จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง แยกตามเพศ และความหนาแน่นของครัวเรือน ดังนี้

ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
บ้านหนองอ้อใต้ (ม.1)
บ้านหนองอ้อ (ม.2)
บ้านศรีชมชื่น (ม.3)
บ้านหนองสวรรค์ (ม.7)
บ้านโนนหวาย (ม.1)
บ้านพังคี (ม.2)
บ้านโนนหวายใต้ (ม.5)
บ้านศรีสว่างอารมณ์ (ม.8)
บ้านโนนนาคำ (ม.9)
552
323
658
395
410
618
318
335
335
571
297
664
433
451
631
338
366
391
1,123
620
1,322
828
861
1,249
656
701
726
286
185
375
252
232
411
270
175
189
  รวม 3,944 4,142 8,086 2,375

 
           
การศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.83% และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.11% ศาสนาซิกส์ 0.02% อื่น ๆ 0.04% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
     1. วัดรัตนาราม
     2. วัดป่าธรรมคุณวรจิตร
     3. วัดบ้านโนนหวาย
     4. วัดป่าพัฒนาธรรม
    
ประเพณีประจำท้องถิ่น
     ประเพณีประจำท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี เริ่มตั้งแต่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีแข่งเรือยาว เป็นต้น 
     
การศึกษา
     - โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม (มัธยม)
     - โรงเรียนบ้านหนองอ้อ (ประถม)
     - โรงเรียนบ้านโนนหวาย (ประถม)
     - โรงเรียนรัฐประชา 509 (ประถม)
     - ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลภูผาแดง
    
   
     
ด้านกีฬา นันทนาการ / พักผ่อน

     1. สนามกีฬาเอนกประสงค์   
     2. สนามฟุตบอล 
     3. สนามบาสเกตบอล
     4. สนามตะกร้อ
     5. ห้องสมุดประชาชน
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง