Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
 
 
 
   

 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตาบลภูผาแดง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (22 เม.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา... (19 เม.ย. 2564)  
รายงานการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (03 เม.ย. 2564)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563... (02 เม.ย. 2564)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ห... (02 เม.ย. 2564)
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ/ติดต่องาน เทศบาลตำบลภุผาแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ้นส... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้างภายในหน... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว แ... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดก... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (02 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (02 เม.ย. 2564)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (01 เม.ย. 2564)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ (01 เม.ย. 2564)
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (01 เม.ย. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร... (31 มี.ค. 2564)
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อใ... (26 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (14 ม.ค. 2564)
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตําบลภูผาแ... (13 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (14 พ.ค. 2564)  

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ส... (13 พ.ค. 2564)  

ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแด... (12 พ.ค. 2564)  

ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแด... (07 พ.ค. 2564)

ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ... (06 พ.ค. 2564)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (09 เม.ย. 2564)

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด... (06 เม.ย. 2564)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ส... (25 มี.ค. 2564)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อส... (24 ก.พ. 2564)

ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๕ กา... (23 ก.พ. 2564)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (04 ม.ค. 2564)

ประชุมโครงการลดอุบัติเหตุ... (14 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวั... (05 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรีย... (04 ธ.ค. 2563)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (30 พ.ย. 2563)

โครงการสืบสานงานประเพณีลอ... (01 พ.ย. 2563)

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมร... (13 ต.ค. 2563)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธ... (13 ต.ค. 2563)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่อง... (13 ต.ค. 2563)

ประชุมโครงการสืบสานงานประ... (08 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/6เดือนแรกงบประมาณ 2564 (02 เม.ย. 2564)  
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (21 ม.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง... (06 ม.ค. 2564)  
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕... (10 พ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563 (10 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (03 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนส... (23 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้... (12 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เท... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนรัฐป... (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลภ... (20 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นป... (03 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (23 เม.ย. 2563)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (16 ก.พ. 2560)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่... (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล (29 ต.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (21 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสาย... (25 ม.ค. 2556)
ข่าวประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน (22 ม.ค. 2556)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th